بهتر است بعد از یک ساعت از جلسه ماساژ درمانی خود دوش بگیرید. اجازه دهید روغن روی بدن بنشیند و سلول های پوست شما را در این یک ساعت جذب کند.