پنج ویژگی یک آرایشگر موفق که باعث می‌شود آرایشگاهش به بهترین آرایشگاه تبدیل شود، عبارت است از:

مهارت گوش دادن: آرایشگر خوب بودن به این معنی است که به چند روش به صحبت های مهمانان خود گوش دهید.

چشم انداز درست:  بخشی از  ویژگیهای یک آرایشگر موفق به معنای ماندن در صدر آخرین ترندها است.

صداقت داشتن.

مهارتهای فنی.

تطبیق پذیری.