دانشکده پزشکی هاروارد تشخیص می دهد که ماساژ می تواند درد را کاهش دهد و شما را از نظر فیزیکی بازگرداند. موسسه ملی بهداشت می گوید ماساژ استرس را کاهش می دهد، آرامش را تقویت می کند و خلق و خو را بهبود می بخشد.  اگر شرایطش را دارید، فقط چند دقیقه ماساژ ملایم روزانه کافی است و می تواند تفاوت بیشتری نسبت به یک ساعت در هر چند هفته ایجاد کند