ماساژ مانند ورزش است: خون را وارد ماهیچه های شما می‌کند، مواد مغذی را می‌آورد و سموم را از بین می‌برد. این فرآیند می‌تواند به طور موقت التهاب (پاسخ درمانی) را در مناطقی که بدن احساس می‌کند نیاز به توجه دارد افزایش دهد. و  این التهاب می‌تواند باعث درد شود.