7 ویژگی سالن‌های زیبایی موفق عبارتند از:

مشتریان خاص خود را دارند.

از جدیدترین فناوری‌ها استفداه می‌کنند.

تمیز و مرتب هستند

ارتباطات قوی با مشتریان و همکاران دارند.

در استخدام کارمندان دقت بیشتری دارند.

برای شاد بودن کارمندان تلاش میکنند و به آن اهمیت می‌دهند.

از فرصت های آموزشی استفاده می‌کنند.