معمولاً ماساژ درمانی باید حداقل 50 دقیقه تا یک ساعت باشد تا یک درمان کلی کامل بدن مؤثر باشد. برخی از موسسات جلسات چهل و پنج و پنجاه دقیقه ای را ارائه می دهند