ده کاری که نباید قبل از ماساژ انجام داد

آفتاب نگیرید

“کافئین” نخورید

غای سنگین نخورید

ندوید

از لوسیون یا روغن استفاده نکنید

از داروهای موضعی، چسب ها یا نوارها استفاده نکنید

داروهای مسکن مصرف نکنید