شکم خود را با نوک انگشتان خود ماساژ دهید که از پایین شکم شروع شده و به سمت بالا حرکت کنید. برای این ماساژ معده، هنگام حرکت انگشتان خود به سمت بالا، از یک حرکت فشاری بسیار محکم استفاده کنید. به سمت بالای شکم، سعی کنید تا جایی که می توانید به زیر قفسه سینه خود برسید و این ناحیه را ماساژ دهید.