ماسک صورت چای سبز

ماسک صورت چای سبز مناسب برای رفع آکنه-(اپی گالوکاتچین گالات) موجود در چای سبز، آنزیمی را که در غدد سباسه یافت می شود مهار می کند و ترشح سبوم را که با منافذ بزرگ شده مرتبط است، کاهش می دهد.