ماساژ و فواید آن چیست؟

فواید ماساژ برای بدن شما چیست؟آیا ماساژ روزانه برای بدن مفید است؟هر چند وقت یک بار باید ماساژ بگیرم؟